LIFV duomenų apsaugos politika

Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus asmens duomenų apsaugos politika

1 – Politikos tikslas

Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus (asmens duomenų valdytojo) asmens duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir Licėjaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Šiuo reglamentu fiziniams asmenims užtikrinama teisė keisti, gauti ir pašalinti savo duomenis, o įstaigos įpareigojamos gauti aiškų asmens sutikimą ir įrodyti, kad toks sutikimas yra duotas, taip pat užtikrinti visų surinktų, tvarkomų ir saugomų duomenų apsaugą bei parengti dokumentus, aprašančius duomenų apsaugos priemones ir tvarką.

2 – Licėjaus renkami duomenys ir jų naudojimas

2-1 Duomenys apie mokinius

 • Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus renka ir gali naudoti mokinių asmens duomenis (t. y. vardus, pavardes, gimimo datas, nuotraukas, informaciją apie baigtą mokslą ir medicininius dokumentus ir kt.) tik vykdant teisės aktų, sutarčių reikalavimus arba gavus mokinio ar jo tėvų/teisėtų atstovų sutikimą. Šie duomenys renkami siekiant tinkamai organizuoti ugdymo ir su juo susijusius procesus, pavyzdžiui: siekiant organizuoti mokymo procesą ir skelbti mokinių rezultatus;
 • bendrojo administravimo reikmėms (pvz., projektų valdymui, su darbu ar mokymu susijusiam informavimui, mokinių byloms);
 • ugdymui ir skatinimui (pvz., už mokymąsi teikiamiems prizams, apdovanojimams, pažymėjimams, mokymosi pasiekimams, lankytoms mokykloms);
 • el.pašto dėžučių mokiniams sukūrimui;
 • mokinių priėmimui (pvz., naujai priimamiems mokiniams, duomenų pašalinimui / atšaukimui);
 • bendravimui su mokinių tėvais ar teisėtais atstovais;
 • mokinių kelionėms (pvz., organizavimui, transportui, sveikatos reikšmėms, maitinimo reikmėms, registracijai);
 • registracijai popamokinei veiklai;
 • sveikatos reikmėms (pvz., alergijos atveju);
 • draudimui;
 • informacijos perdavimui kitoms mokykloms, į kurias stoja mokiniai;
 • mokinių atvaizdų ir balsų įrašymui bei platinimui (pavardės, nuotraukos, filmuota medžiaga tik nekomercinėms reikmėms, įskaitant:

– naudojimui įstaigos viduje: mokymosi pažymėjimams, brošiūroms, plakatams, klasės nuotraukoms ir kt. produktams, metų albumams, tėvams ir licėjaus darbuotojams skirtiems naujienlaiškiams, klasių blogams, pedagoginiams projektams, vinjetėms, atvirukams, filmuotos medžiagos rodymui licėjaus patalpose esančiuose televizoriuose;

– naudojimui už įstaigos ribų: Prancūzijos mokslo užsienyje agentūros interneto svetainei ir socialinių tinklų paskyroms, licėjaus interneto svetainei ir socialinių tinklų paskyroms (Facebook, Youtube), licėjaus prisistatymo dokumentams, popamokinės veiklos „Emission télé du LIFV“ veiklai vystyti VTPL Youtube paskyroje.

Mokinių atvaizdų ir balsų įrašymas gali būti vykdomas šiomis progomis:

 • Licėjaus šventės (Rugsėjo 1-osios šventė, VTPLMTA Visuotinis susirinkimas, Helovinas, Kalėdų šventė, mokslo metų pabaigos šventė, talentų šventė, menų savaitė, Užgavėnės, Šv. Kazimiero šventė, ICCB Kalėdų mugė, Trijų Karalių šventė, Profesijų diena, bufetai, susirinkimai, įvairūs licėjaus projektai);
 • Teatro ir kt. meninių veiklų pasirodymai;
 • Diplomų įteikimai;
 • Išvykos ir kelionės pamokų ir popamokinės veiklos metu;
 • Įvairios sporto veiklos (turnyrai, bėgimai, rungtynės);
 • Popamokinė ir laisvalaikio centro veikla;
 • Filmavimas vystant būrelio „Emission télé du LIFV“ veiklą.

2-2 Duomenys apie mokinių tėvus

Licėjus renka ir gali naudoti mokinių tėvų ar globėjų asmens duomenis (t. y. vardus ir pavardes, gimimo datas, el. pašto adresus, telefono numerius, banko duomenis) šioms žemiau išvardintoms reikmėms:

 • bendravimui su tėvais arba teisėtais atstovais (per mokytojus, mokyklos vadovus arba administraciją);
 • neatidėliotinoms sveikatos reikmėms (pvz., susisiekti su šeima įvykus nelaimingam atsitikimui ar kilus rimtam pavojui);
 • mokinių kelionėms (pvz., organizavimui, transportui, sveikatos reikmėms, maitinimo reikmėms, užregistravimui);
 • sąskaitų išrašymui ir apmokėjimui (pvz., sąskaitoms už mokslą, galutinių likučių ir mokėjimų istorijai, mokėjimo procesams);
 • galimybei mokinių tėvų atstovams (Valdančiajai tarybai, Mokyklos tarybai) siųsti tėvams ar teisėtiems atstovams laiškus pagal siuntimo sąrašus.

2-3 Duomenys apie darbuotojus

Licėjus renka ir gali naudoti licėjaus darbuotojų ir kandidatų į darbo vietą asmens duomenis (t. y. vardus ir pavardes, gimimo datas, el. pašto adresus, telefono numerius, banko duomenis, diplomus, darbo pažymėjimus, informaciją apie teistumą ir kt.). Šie duomenys renkami ir naudojami tinkamam darbo sutarčių sudarymui, vykdymui ir nutraukimui.

2-4 Su mokyklos patalpų saugumu susiję duomenys

Licėjus renka ir gali naudoti asmens duomenis (t. y. pavardes, vardus, gimimo datas, asmens tapatybės kortelių / pasų numerius, el. pašto adresus), kad užtikrintų žmonių saugumą mokyklos teritorijoje Šilo ir Antakalnio gatvėse tokiomis priemonėmis:

 • Moksleiviai ir darbuotojai patenka į mokyklą naudodami magnetinę kortelę ar vizualinio atpažinimo būdu.
 • Mokinių tėvai į mokyklos teritoriją patenka naudodami elektroninę vardo kortelę ar vizualinio atpažinimo būdu (Antakalnio gatvėje) arba vizualinio atpažinimo būdu (Šilo gatvėje).
 • Kiti asmenys į mokyklos teritoriją gali patekti vizualinio atpažinimo būdu prisistatę ir nurodę mokyklos lankymo tikslą.
 • Nuolatos atvykstančių į mokyklos teritoriją tarnybų (maitinimo, priežiūros ir pan.) darbuotojai įleidžiami fiksuojant registracijos žurnale.
 • Abi mokyklos yra stebimos vaizdo kameromis.

3 – Sutikimas

3-1 Tėvų/teisėtų atstovų ar mokinių sutikimas

Prieš renkant ir/ar tvarkant duomenis, kurie renkami ne teisės aktų ar sutarčių nustatytais atvejais, turi būti gautas sutikimas. Sutikimas turi būti išreikštas bet kokia aiškia, užfiksuota forma.

4 – Duomenų tvarkymas ir apsauga

4-1 Duomenų apsauga

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus įsipareigoja:

 • Įgyvendinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones nuo netyčinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar susipažinimo su jais be leidimo, ypač kai tvarkant duomenis reikia juos perduoti tinklu ar saugoti tinkle.
 • Pranešti suinteresuotiems asmenims apie netyčinę ar neteisėtą prieigą prie jų duomenų, galinčią padaryti žalos ar nuostolių.

4-2 Teisė susipažinti su duomenimis, juos keisti, gauti ir ištrinti, teisė reikalauti ištaisyti ar pašalinti asmens duomenis

Tėvai turi teisę susipažinti su savo ar jų vaikų asmens duomenimis (išskyrus toliau išvardytas išimtis) ir reikalauti šiuos duomenis pakeisti arba ištaisyti. Tėvai gali susipažinti su savo vaikų asmens duomenimis jų mokymosi licėjuje metu, šioje politikoje ir Licėjaus asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Licėjaus asmens duomenų tvarkymo taisykles galima rasti informacinėje sistemoje Eduka, kuri yra prieinama Licėjaus mokiniams, jų tėvams bei darbuotojams. Jeigu prieiga pre Eduka nesuteikta, norint susipažinti su taisyklėmis reikia kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną, kaip nurodyta šios Politikos punkste 5.1.

Interneto modulyje Eduka tėvai gali laisvai ir bet kuriuo metu susipažinti su licėjaus turimais jų pačių ir jų vaikų asmens duomenimis. Jei reikia, juos visada galima pakeisti arba ištaisyti.

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus pasilieka teisę neleisti susipažinti su tam tikrais su mokymusi susijusiais mokinių duomenimis (sąrašas nėra baigtinis):

 • vertinimo reikmėms saugomais pasisakymais ir nuomonėmis;
 • egzaminų rezultatų kopijomis;
 • kitais duomenimis ir dokumentais, kuriais būtų suteikta informacija apie kitus asmenis pažeidžiant Taisyklių s ar BDAR nuostatas.

4-3 Duomenų saugojimas ir ištrynimas

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus įsipareigoja dėti visas pastangas ir sunaikinti ar nuasmeninti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, kai tik gali būti laikoma, kad:

 • Tikslui, kuriam buvo renkami asmens duomenys, jų saugoti nebereikia.
 • Duomenų nebereikia saugoti dėl teisinių ar tvarkymo priežasčių.

Išsamesnė informacija:

 • Vaizdo stebėjimo įrašų rinkmenų saugojimo laikas yra 2 savaitės, o patekimo į mokyklą kontrolės rinkmenos saugomos 2 mėnesius.
 • Žmogiškųjų išteklių rinkmenų saugojimo trukmė priklauso nuo jų tikslo, tačiau negali būti ilgesnė nei 5 metai nuo darbuotojo atleidimo, išskyrus kai ilgesnius terminus nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“
 • Mokinių el.pašto adresai ištrinami jiems išstojus iš licėjaus.
 • Mokinių ir jų teisėtų atstovų asmens duomenų saugojimo trukmė nustatyta nacionalinių mokslo ir švietimo tarnybų ir įstaigų gautų ir surinktų archyvų rūšiavimo ir saugojimo instrukcijose, kurias galima rasti oficialiame leidinyje adresu:

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/24/MENA0501142J.htm

4-4 Duomenų keitimasis su trečiaisiais asmenimis

Licėjus gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims paslaugų teikėjams arba atstovams (kelionių agentūroms, draudimo bendrovėms ir pan.) ir duomenų talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ar informacinių technologijų paslaugų teikėjams (mokinių vadybos mokykloje, buhalterinės apskaitos reikmėms). Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti Lietuvos ir Prancūzijos švietimo ministerijoms, Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos institucijoms.

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus šiais duomenimis dalijasi tik reikalingoms paslaugoms iš trečiųjų asmenų gauti ir tik nekomerciniais tikslais.

Siekdamas užtikrinti, kad tretieji asmenys naudos asmens duomenis tik paslaugai suteikti, licėjus pasirašo su jais sutartį ir imasi reikalingų asmens duomenų apsaugos priemonių.

Bet kokiu atveju, licėjus pasirūpina, kad bendrosiose paslaugos teikimo sąlygose būtų įtvirtintos šios nuostatos:

 • Licėjus išlieka duomenų savininku.
 • Paslaugos teikėjui neleidžiama naudoti jam suteiktų duomenų kitiems, nei sutartos paslaugos teikimas, tikslams.
 • Paslaugos teikėjas privalo imtis tinkamų atsargumo priemonių duomenims apsaugoti.
 • Licėjui nutraukus bendradarbiavimą su paslaugų teikėju, visi duomenys privalo būti ištrinti ir juos draudžiama naudoti kitiems tikslams.

5 – Atsakingi asmenys

5-1 Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūno pareigos:

 • informuoti ir konsultuoti duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus bei darbuotojus;
 • prižiūrėti, kad būtų laikomasi Europos reglamento ir nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos;
 • tam tikrais atvejais teikti organizacijai patarimus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir tikrinti, kaip jis atliekamas;
 • bendradarbiauti su priežiūros institucija ir būti kontaktiniu asmeniu;
 • kitos funkcijos, numatytos BDAR.

Tai asmuo, kuriam galima užduoti su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus arba pateikti skundus.

Kontaktai: ti@lifv.lt

Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus

Šilo g. 13

10317 Vilnius

atnaujinta 2018-08-28