fbpx

Pagrindinė mokykla

Pradinė mokykla

Vilniaus tarptautiniame Prancūzų licėjuje yra penkios patvirtintos pradinės klasės (CP, CE1, CE2, CM1, CM2).

Pradinė mokykla vaikus priima nuo 6 iki 11 metų. Vaikas yra priimamas 6 metų į CP klasę nuo rugsėjo mėnesio.

Tuo metu formuojami kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo įgūdžiai, kurie yra reikalingi sėkmingam mokymuisi. Nuo antro ciklo vaikai pradeda mokytis pasaulio pažinimą. Nuo trečio ciklo šis mokymasis yra gilinamas ir plečiamas, apimantis Prancūziją ir visą pasaulį. Mokomasi istorijos, geografijos, tiksliųjų mokslų ir technologijų. Kūno kultūra ir dailė taip pat yra įtraukti į pradinių klasių mokymo programą.

Nuo trečio ciklo, Lietuvos istorija ir paveldas yra mokomas istorijos, geografijos ir meno istorijos pamokose.

Mokymosi ciklai pradinėje mokykloje:

Mokymasis nuo darželio iki koledžo yra organizuojamas trimis ciklais:

1 ciklas – pirmasis mokymasis darželyje TPS, PS, MS ir GS klasėse.
2 ciklas – pagrindinis mokymasis pradinėje mokykloje CP, CE1 ir CE2 klasėse.
3 ciklas – gilinamasis mokymasis CM1, CM2 klasėse ir pirmojoje koledžo klasėje (6ème).

Pradinis mokymasis prasideda nuo 6 metų ir susideda iš 5 lygių.

Paruošiamojoje (Cours préparatoire – CP) ir pirmojoje (CE1) klasėse vaikai mokosi prancūzų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, meninės raiškos, pilietinio ugdymo. Įgytos žinios toliau yra gilinamos CE2, CM1 ir CM2 klasėse. Prieš pereinant į koledžą, didelis dėmesys skiriamas mokinių kruopštumui, mokymosi metodikai ir savarankiškumui.

Pradinių klasių oficiali programa:

Svarbiausi tiksliai CP ir CE1 klasėse:

 • išmokti skaityti;
 • išmokti rašyti prancūzų kalba;
 • išmokti pažinti ir suprasti skaičius;
 • išmokti rašyti skaičius;
 • aritmetikos pradmenys.

Prancūzų kalba

Paskutiniame darželio pogrupyje vaikas turi bazines prancūzų kalbos žinias. Jis gali reikšti savo mintis, suprasti kitus. Jis geba suprasti pasakojimą, perskaitytą suaugusiojo. Mokinys laisvai skiria kalbos garsus ir jų rašybą.

Paruošiamojoje klasėje skaitymo mokymasis prasideda skiemenų ir žodžių atpažinimu. Prancūzų kalbos programa yra intensyvi, bet tuo pačiu nuosekli ir laipsniška. Moksleiviai pradeda bendrauti prancūzų kalba ir plečia žodyną. Tai pirmieji žingsniai mokantis gramatiką ir rašybą.

Matematika

Skaičių pažinimas ir aritmetika yra CP ir CE1 klasių prioritetiniai tikslai. Pradinės mokyklos pedagoginė programa orientuojasi į aiškų ir nuoseklų algebros bei geometrijos pagrindų pateikimą moksleiviams. Mokomasi spręsti uždavinius ir skaičiuoti mintyse.

Kūno kultūra

Kūno kultūra sieka lavinti vaikų motorinius gebėjimus. Fizinio lavinimo užsiėmimai leidžia ugdyti ištvermę ir fizininį pasiruošimą, pažinti save ir kitus. Pamokose siekiama mokinius kuo anksčiau supažindinti su sveika gyvensena.

Užsienio kalba

Vaikai labai anksti susipažįsta su užsienio kalbomis. Prancūzų mokykloje užsienio kalbų mokymui skiriamas ypatingas dėmesys. Paruošiamojoje CP klasėje užsienio kalbos mokymasis vyksta žodžiu. CE1 klasėje vaikai kalbą mokosi raštu ir žodžiu. Diždiausias dėmesys yra skiriamas supratimui ir kalbėjimui.

Pasaulio pažinimas

CP ir CE1 klasėse vaikai susipažįsta su laiko ir erdvės sąvokomis. Jie išmoksta atitinkamą žodyną. Stebėdamas ir atlikdamas užduotis, mokinys gilina žinias apie jį supantį pasaulį. Į programą taip pat įtraukiami kompiuterio raštingumo pradmenys. Mokiniai mokomi naudotis pagrindinėmis kompiuterio funkcijomis, jiems suteikiami interneto ir kompiuterinio raštingumo (B.2.i) įgūdžiai.

Dailė ir meno istorija

Pagrindiniai dailės ir meno istorijos pamokų tikslai yra ugdyti moksleivių kūribiškumą ir meno supratimą. Įvairios užduotys plečia mokinio žodyną: jis geba reikšti savo jausmus, emocijas, pageidavimus ir skonį. Nagrinėdami meno kūrinius, mokiniai mokosi juos suprasti, aprašyti ir palyginti.

Pilietinis ir dorinis ugdymas

Mokiniai mokosi mandagumo taisyklių ir visuomeniškumo. Jie tampa savarankiški ir įgyja atsakingumo jausmą.

————————————————

Svarbiausi tiksliai CE2, CM1 ir CM2 klasėse:

 • Prancūzų kalbos įvaldymas;
 • Matematika.

Mokydamiesi įvairių disciplinų, mokiniai ruošiami koledžiui.

Prancūzų kalba

Pradinės mokyklos moksleiviams prancūzų kalbos programa yra orientuotą į žodyno išplėtimą, gramatiką, ortografiją ir skaitymą. Mokiniai geba tiksliai ir aiškiai save išreikšti žodžiu bei raštu. Tai apima visas disciplinas: pasaulio pažinimą, matematiką, istoriją, geografiją, kūno kultūrą ir dailę.

Matematika

Spręsdami matematinius uždavinius, vaikai geba patys surasti sprendimo būdą ir jį argumentuoti. Mokytojai skatina vaikus atlikti užduotis kruopščiai ir tiksliai.
CE2, CM1 ir CM2 klasėse, moksleiviai praturtina savo žinias, išmoksta naujų sprendimo būdų. Mokiniai toliau skatinami atlikti skaičiavimus mintinai.

Kūno kultūra

Fizinio lavinimo užsiėmimai leidžia ugdyti ištvermę ir fizininį pasiruošimą, plėtoti pajėgumus, motorinius gebėjimus. Vaikai mokydamiesi apie savo sveikatą, kartu pažįsta ir savo kūną. Kūno kultūros pamokose moksleiviai mokosi saugumo ir kaip išvengti pavojingų situacijų. Vaikai tampa atsakingi, savarankiški ir vadovaujasi moralės vertybėmis (gerbti save ir kitus).

Užsienio kalba

Nuo CE2 klasės, kalbos suvokimo ir kalbėjimo užduotys yra svarbiausios. Vaiko žodynas plečiasi, lavinama tartis, mokinys mokosi pagrindines gramatikos taisykles. Vaikai įgyja žinių apie šalies kultūrą ir gyvenimo būdą. 

Pabaigus CM2 klasę, mokiniai gali susikalbėti užsienio kalba. Jie bus įgyję A1 lygį pagal Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą.

Cadre européen commun de référence pour les langues

Eksperimentiniai mokslai ir technologijos

Pagrindiniai tikslai:

 • suprasti ir aprašyti gamtos ir žmogaus sukurtą pasaulį;
 • suvokti žmonijos veiksmų sukeltus pasikeitimus. 

Tam, kad pasiektų šiuos tikslus, vaikai yra mokomi stebėti, analizuoti, eksperimentuoti ir argumentuoti. Visos žinios ir kompetencijos yra įgyjamos tyrinėjant. Šios paieškos skatina smalsumą, kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir domėjimąsi technologijomis. 

Humanistinė kultūra

Istorijos ir geografijos pamokos leidžia vaikams suprasti pasaulio vienybę ir kompleksiškumą. Jos skatina moksleivių smalsumą, kritinį mąstymą. Mokiniai dažnai rašo įvairius tekstus, santraukas, braižo chronologines juostas, žemėlapius, eskizuoja. 

Meninių užduočių atlikimas atskirai ir grupėse lavina vaikų estetinį pajautimą. Tai skatina saviraišką, kūrybiškumą, ieškojimą naujų būdų išspręsti užduotis.
Meno istorijos pamokose vaikai susipažįsta su to meto meno kūriniais.

Informatika ir komunikacija

Skaitmeninė kultūra skatina naudojimąsi kompiuteriais, multimedijomis ir internetu. Nuo pat pirmos klasės, vaikai mokomi atsakingai naudotis šiomis prieigomis. Mokiniai įvaldo kompiuterinio raštingumo pagrindus:

 • išmoksta kompiuterio dalis ir jų funkcijas;
 • išmoksta naudotis pele ir klaviatūra;
 • išmoksta naudotis teksto rinkimo programomis;
 • išmoksta siųsti ir gauti laiškus;
 • išmoksta atlikti paiešką internete;
 • išmoksta atpažinti ir atsirinkti informaciją.

Pilietinis ir dorinis ugdymas

Pilietinis ir dorinis ugdymas kiekvienam mokiniui padeda geriau integruotis klasėje ir mokykloje, tuo metu kai formuojasi jo asmenybė ir individualumas formuojasi. Tai leidžia spręsti moksleivių problemas ir įtvirtinti moralės vertybes.

Pagrindinė mokykla susidaro iš darželio ir pradinės mokyklos.

Ugdymo programa yra suskirstyta į 3 ciklus pagal liepos 10, 1989 metų įstatymą.

1 ciklas – pirmasis mokymas darželyje.
2 ciklas – pradinis mokymas:

CP (paruošiamoji klasė) – atitinka 1-ąją lietuviškosios pradinės mokyklos klasę: 6 m. vaikams
CE1 – atitinka 2-ąją lietuviškosios pradinės mokyklos klasę: 7 m. vaikams

3 ciklas – gilinamasis mokymas:
CE2 – atitinka 3-ąją lietuviškosios pradinės mokyklos klasę: 8 m. vaikams

CM1 – atitinkanti 4-ąją lietuviškosios pradinės mokyklos klasę: 9 m. vaikams
CM2 – atitinkanti 5-ąją lietuviškosios mokyklos klasę: 10 m. vaikams

Įgytos kompetencijos pagrindinėje mokykloje:

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – PROGRAMME DU CP ET DU CE1

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS – PROGRAMME DU CE2, DU CM1 ET DU CM2

top