Valdančioji taryba 

Vilniaus Tarptautinis Prancūzų licėjus – tai privati, nesiekianti pelno, tėvų valdoma mokymo įstaiga.

Mokyklos administravimas, buhalterija, kontrolė ir kita veikla grindžiama savanorišku tėvų dalyvavimu tėvų asociacijoje (Asociacijos įstatai).

Vaikui įstojus į mokyklą, tėvai tampa šios asociacijos nariais ir savanoriškai įsipareigoja:

– dalyvauti tėvų asociacijos susirinkimuose ;

– suteikti pagalbą arba įsipareigoti valdančiajai tarybai ;

– pagal galimybes dalyvauti ir tobulinti mokyklos veiklą.

Iš dalies atnaujinama kiekvienais metais, asociacija užtikrina administracinį ir finansinį mokyklos valdymą. Jos nariai yra renkami iš mokinių tėvelių tarpo.  Valdančioji taryba reguliariai organizuoja susirinkimus, kuriuose dalyvauja Valdančiosios tarybos nariai, Prancūzijos ambasados  patarėjas bendradarbiavimo ir kultūros reikalais, mokyklos direktorius ir administracijos ir finansų direktorius, bei svarsto praktinius klausimus, susijusius su mokyklos veikla ir tvirtina biudžetą.

Valdančiosios tarybos susirinkimų protokolai:
PV No. 47 (13.12.2016)
PV No. 48 (25.01.2017)
PV No. 49 (20.03.2017)
PV No. 50 (24.05.2017)
PV No. 51 (26.06.2017)
PV No. 52 (04.10.2017)
PV No. 53 (09.11.2017)
PV No. 54 (07.12.2017)
PV No. 55 (24.01.2018)
PV No. 56 (13.02.2018)
PV No. 57 (14.03.2018)
PV No. 58 (02.05.2018)

Jei norite gauti daugiau informacijos, su protokolais galite susipažinti kreipdamiesi į finansų ir administracijos vadovę (daf@lifv.lt), kuri per 5 darbo dienas parengs dokumentą konsultacijai.

2017 m. lapkričio 28 d. Visuotinio susirinkimo protokolas: PV AG 28.11.2017_LT

—-

Valdančiąją tarybą sudaro 8 išrinktieji nariai :

Pirmininkas : Thierry Lauvray
Vicepirmininkė : Vaidutė Stundžaitė-Bružienė
Iždininkas: Xavier Rollin De Lagarde De Chambonas
Sekretorė: Tatjana Birilo-Nguyen

Jei pageidaujate susisiekti su valdančiosios tarybos nariais, galite rašyti el. pašto adresu : cg@lifv.lt

Mokyklos atstovų sudėtis 

School board

Šios tarybos funkcijos :
– Mokyklos tikslų, uždavinių ir misijos formulavimas.
– Mokyklos vidaus taisyklių kūrimas.
– Mokyklos tvarkaraščių sudarymas.
– Naujų darbuotojų paieška.

Mokyklos tarybos uždaviniai :
– Švietimo plėtros projektų pasiūlymai ir klasių sudėties formavimas.
– Pedagoginių projektų valdymas.
– Asociacijų ir klubų, veikiančių mokykloje, kuravimas. Leidimų laikinai naudotis mokyklos patalpomis išdavimas.
– Klausimų, susijusius su mokinių tėvų priėmimu ir informavimu bei jų dalyvavimu bendroje mokyklos veikloje sprendimas.
– Mokyklos išvykų planavimas ir finansavimas.
– Mokyklos vidaus reikalų organizavimas.
– Klausimų, susijusių su higiena, sveikata, darbų sauga formulavimas ir sprendimas.
– Pagalba mokiniams su negalia.
– Mokinių maitinimo klausimų sprendimas.

Mokyklos vadovavimas, administravimas ir švietimas 

Mokyklai vadovauja p. Gilles Dervieux, Prancūzijos Švietimo ministerijos pareigūnas, tiesiogiai pasamdytas AEFE (Prancūzijos mokymo agentūra užsieniui).

P. Dervieux yra atsakingas už Prancūzijos švietimo direktyvų ir programų įgyvendinimą, mokyklos veikimą, administravimą ir organizavimą. P. Dervieux taip pat pirmininkauja mokyklos taryboje, valdyboje ir yra patariamasis narys valdančioje taryboje.

P. Sonata Šerpytienė – licėjaus vykdančioji direktorė – yra Licėjaus kaip Lietuvoje veikiančio juridinio asmens direktorė. Ji vadovauja administracijai, popamokinės veiklos ir komunikacijos skyriui, taip pat ne pedagoginiam licėjaus personalui. P. Šerpytienė yra VT atstovė ir yra jai hierarchiškai atskaitinga.

Prancūzijos ambasados Vilniaus kultūros ir bendradarbiavimo skyrius užtikrina mokyklos administracinę priežiūrą per COCAC (bendradarbiavimo ir kultūros reikalų patarėją). COCAC teisiškai gali būti narys įvairiuose mokyklos sprendimų priėmimo organuose (valdančioje taryboje, mokyklos taryboje, etc). Vilniuje tai p. Jean-Marie Sani. Jis taip pat yra prancūzų instituto direktorius.

Pedagoginė priežiūra mokykloje yra užtikrinama per AEFE 

– pirmoji pakopa (vaikų darželis ir pradinė mokykla) – per Berlyne reziduojantį Nacionalinio švietimo Inspektorių, p. Thierry HOUYEL.

– antroji pakopa (vidurinis mokymas) – pedagoginę priežiūrą užtikrina inspektoriai, atsakingi už skirtingas disciplinas. Būstinė Paryžiuje.

top